برای درک برنامه نویسی ، ابتدا پروژه های آسان را بر روی لگونیک انجام میدهیم و کدهای آن را تغییر میدهیم تا تغییرات را به چشم مشاهده کرده و مفهوم برنامه نویسی را کاملا به صورت عملی درک کنیم ؛

سپس قدم به قدم به سمت پروژه های پیشرفته تر گام برمیداریم…

در این بخش قصد داریم برنامه نویسی C و ++C را در محیط آردوینو آموزش دهیم

ابتدا این نرم افزار را نصب کرده و محیط آن را برای اجرای کتابخانه لگونیک آماده میکنیم

سپس شروع به تغییر کدها کرده و تغییرات را در لگونیک مشاهده میکنیم.