پس از تکمیل مرحله پیشرفته ، وارد حوزه هوش مصنوعی میشویم.

(به زودی…!)