پس از آموزش مقدماتی ، وارد بخش آموزش پیشرفته میشویم که در این مرحله کدنویسی با میکروپایتون را یاد میگیریم…